Model plangere contraventionala (contestatie) impotriva procesului verbal

*************** caractere lipsa

DOMNULE PRESEDINTE,

 Subsemnatul ____________, domiciliat in _____________, in calitate de petent, conform art. 118 din OG 195/2002 republicata, formulez urmatoarea

  PLANGERE

Impotriva Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria __ nr. ___/____ incheiat de ________.

Intimata a incheiat la data de _____, Procesul-verbal Seria ___ nr._____, prin care a constatat si a sanctionat o/mai multe contraventie/i.

Astfel, intimata constata prin Procesul-verbal contestat, ca petentul „__________________”.

Pentru aceste  contraventii, petentul a fost  ____ lei si ***************sanctionat cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de ____, aplicandu-se masura*******************

Consideram **************** Procesul-verbal contestat pentru urmatoarele

 MOTIVE

 1. Procesul – verbal contestat este ********************, astfel:

Se descrie situatia de fapt contrara celor mentionate de agentul constatator in procesul verbal, se indica martori, eventual se sustine ******************** situatia, acesta aflandu-se la o distanta apreciabila fata de locul savarsirii contraventiei.

 Se poate contesta si viteza si se solicita proba *********** si restul mentionate mai jos.

Viteza cu care conduceam nu era de ___km/h, asa cum in mod************************** in procesul – verbal de contraventie.

Arat ca _____.

Pe cale de consecinta solicit ca intimata sa depuna la dosar (1) proba ************* viteza inregistrata, (2) certificatul de  omologare al respectivului aparat, (3) certificatul de verificare metrologica care sa cuprinda si marca si numarul de inmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, (4) dovada ca agentul era competent conform legii sa efectueze aceste masuratori, având atestat.

2. Procesul – verbal contestat nu cuprinde si mentiunea  numarului de inmatriculare al autovehiculului de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, in acest fel ******************** intrucât art. 5.2.1. din NML 021-05 “Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)” prevede ca „In buletinele de verificare metrologica, eliberate in urma verificarilor initiale si a verificarilor periodice ale cinemometrelor montate pe masini, care functioneaza in regim stationar, sau atât in regim stationar cât si in regim de deplasare, ***********************pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabila numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuarii verificarii metrologice.”

Pe cale de consecinta, chiar daca intimata va depune dovezile solicitate nu se va putea stabili in mod sigur daca verificarea metrologica este valabila in conformitate cu normele anterior mentionate.

3.  Fapta nu este descrisa in conformitate cu prevederile art. *********************.

4. Procesul-verbal contestat este nul absolut intrucât lipsa mentiunii numarului de km/h cu care a fost depasita viteza legala echivaleaza cu ************************, in conformitate cu prevederile art. ******************* „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.”

Intimata a procedat la intocmirea unui act care nu intruneste cerintele de legalitate prevazute imperativ de legiuitor iar prezentarea generala, lipsita de continut a faptei echivaleaza cu l************ si atrage ************** a procesului verbal conform art. **************, nulitate care nu este conditionata de dovedirea unei vatamari.

6. Procesul – verbal de contraventie este nul absolut, agentul constatator nementionând in acesta sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce si nici masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

In conditiile in care nu au fost respectate aceste dispozitii legale, procesul-verbal intocmit este lovit de***********************, fiind produsa petentului o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea acestuia deoarece acesta este lipsit de posibilitatea de a ataca sanctiunea contraventionala complementara, nefiind posibila aplicarea ulterioara a sanctiunii.

In dovedirea celor mai sus-mentionate inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri, interogatoriul intimatei si martori (daca este cazul).

Pentru toate motivele aratate anterior va rugam sa dispuneti:

  1. admiterea plângerii;
  2. anularea procesului verbal seria __ nr. ______ incheiat de ____.
  3. **************** petentului de plata amenzii in cuantum de __     lei.
  4. anularea sanctiunii avertismentului.
  5. anularea masurii retinerii permisului de conducere a  subsemnatului.

In cazul in care voi fi in imposibilitatea de a ma prezenta la proces in ziua stabilita pentru judecata (in ordinea listei) solicit judecata in lipsa in conformitate cu dispozitiile art. ********************.

Depunem prezenta in 2 (doua) exemplare dintre care unul pentru instanta, iar celalalt pentru a fi comunicat intimatei.

 PETENT,

 ************************** caractere lipsa

This entry was posted in Procedura restituire permis modele cereri and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.