Procedura recuperare permis conducere retinut, modele cereri

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Model plangere contraventionala (contestatie) impotriva procesului verbal

*************** caractere lipsa

DOMNULE PRESEDINTE,

 Subsemnatul ____________, domiciliat in _____________, in calitate de petent, conform art. 118 din OG 195/2002 republicata, formulez urmatoarea

  PLANGERE

Impotriva Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria __ nr. ___/____ incheiat de ________.

Intimata a incheiat la data de _____, Procesul-verbal Seria ___ nr._____, prin care a constatat si a sanctionat o/mai multe contraventie/i.

Astfel, intimata constata prin Procesul-verbal contestat, ca petentul „__________________”.

Pentru aceste  contraventii, petentul a fost  ____ lei si ***************sanctionat cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de ____, aplicandu-se masura*******************

Consideram **************** Procesul-verbal contestat pentru urmatoarele

 MOTIVE

 1. Procesul – verbal contestat este ********************, astfel:

Se descrie situatia de fapt contrara celor mentionate de agentul constatator in procesul verbal, se indica martori, eventual se sustine ******************** situatia, acesta aflandu-se la o distanta apreciabila fata de locul savarsirii contraventiei.

 Se poate contesta si viteza si se solicita proba *********** si restul mentionate mai jos.

Viteza cu care conduceam nu era de ___km/h, asa cum in mod************************** in procesul – verbal de contraventie.

Arat ca _____.

Pe cale de consecinta solicit ca intimata sa depuna la dosar (1) proba ************* viteza inregistrata, (2) certificatul de  omologare al respectivului aparat, (3) certificatul de verificare metrologica care sa cuprinda si marca si numarul de inmatriculare ale autovehiculului de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, (4) dovada ca agentul era competent conform legii sa efectueze aceste masuratori, având atestat.

2. Procesul – verbal contestat nu cuprinde si mentiunea  numarului de inmatriculare al autovehiculului de patrulare pe care a fost amplasat cinemometrul, in acest fel ******************** intrucât art. 5.2.1. din NML 021-05 “Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)” prevede ca „In buletinele de verificare metrologica, eliberate in urma verificarilor initiale si a verificarilor periodice ale cinemometrelor montate pe masini, care functioneaza in regim stationar, sau atât in regim stationar cât si in regim de deplasare, ***********************pe care este amplasat cinemometrul, legalitatea cinemometrului fiind valabila numai pe autovehiculul pe care acesta era montat la momentul efectuarii verificarii metrologice.”

Pe cale de consecinta, chiar daca intimata va depune dovezile solicitate nu se va putea stabili in mod sigur daca verificarea metrologica este valabila in conformitate cu normele anterior mentionate.

3.  Fapta nu este descrisa in conformitate cu prevederile art. *********************.

4. Procesul-verbal contestat este nul absolut intrucât lipsa mentiunii numarului de km/h cu care a fost depasita viteza legala echivaleaza cu ************************, in conformitate cu prevederile art. ******************* „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.”

Intimata a procedat la intocmirea unui act care nu intruneste cerintele de legalitate prevazute imperativ de legiuitor iar prezentarea generala, lipsita de continut a faptei echivaleaza cu l************ si atrage ************** a procesului verbal conform art. **************, nulitate care nu este conditionata de dovedirea unei vatamari.

6. Procesul – verbal de contraventie este nul absolut, agentul constatator nementionând in acesta sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce si nici masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

In conditiile in care nu au fost respectate aceste dispozitii legale, procesul-verbal intocmit este lovit de***********************, fiind produsa petentului o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anularea acestuia deoarece acesta este lipsit de posibilitatea de a ataca sanctiunea contraventionala complementara, nefiind posibila aplicarea ulterioara a sanctiunii.

In dovedirea celor mai sus-mentionate inteleg sa ma folosesc de proba cu inscrisuri, interogatoriul intimatei si martori (daca este cazul).

Pentru toate motivele aratate anterior va rugam sa dispuneti:

  1. admiterea plângerii;
  2. anularea procesului verbal seria __ nr. ______ incheiat de ____.
  3. **************** petentului de plata amenzii in cuantum de __     lei.
  4. anularea sanctiunii avertismentului.
  5. anularea masurii retinerii permisului de conducere a  subsemnatului.

In cazul in care voi fi in imposibilitatea de a ma prezenta la proces in ziua stabilita pentru judecata (in ordinea listei) solicit judecata in lipsa in conformitate cu dispozitiile art. ********************.

Depunem prezenta in 2 (doua) exemplare dintre care unul pentru instanta, iar celalalt pentru a fi comunicat intimatei.

 PETENT,

 ************************** caractere lipsa

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Model cerere eliberare certificat de grefa

Judecatoria _________

DOSAR ……………………………

TERMEN …………………………  

  

DOMNULE PRESEDINTE,

        

Subsemnatul  ………..…………………………….., în calitate de petent in dosarul mai sus mentionat, va rog sa îmi aprobati eliberarea unui certificat de grefa în dosarul nr. ………………… aflat pe rol, avand ca obiect plangere contraventionala, fiindu-mi necesar la Serviciul Politiei Rutiere.

Data:

Semnatura,

 

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI _________________________

Posted in Procedura restituire permis modele cereri | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Suspendarea dreptului de a conduce a doua oara in 15 zile

Suspendarea dreptului de a conduce a doua oara in 15 zile. Retinerea dovezii inlocuitoare cu drept de conducer a permisului.

Art. 196 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, depistat in trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al primei dovezi.

(2) Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.

(3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinuta in conditiile prevazute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care il are in evidenta pe contravenient, impreuna cu raportul de retinere.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Retinerea sau retragerea certificatului de inmatriculare ori de inregistrare si a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare.

Art. 198 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) In cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera retine certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.

(2) Documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare retinute in conditiile alin. (1), impreuna cu raportul de retinere, se trimit, cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta vehiculelor.

(3) Certificatul de inregistrare sau placutele cu numarul de inregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute in conditiile legii, se trimit impreuna cu raportul de retinere autoritatii care le-a eliberat.

(4) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare, eliberate de o autoritate straina, retinute in conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru a fi remise autoritatilor emitente.

Art. 202  –  din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere care le are in pastrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa.

(2) In cazul introducerii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, in dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se inscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie de catre politia rutiera in baza ordonantei presedintiale emise de instanta investita cu solutionarea cauzei sau a hotararii judecatoresti ramase definitiva.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare

ART. 209 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta conducatorul de autovehicul comunica acestuia, in scris, in termen de 10 zile de la data inregistrarii in evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare si pana la data expirarii termenului cand avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, pana la data predarii permisului de conducere.

(3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere sau, dupa caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

(4) In cazul in care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie in termenul prevazut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.

(5) In situatia in care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie in termenul de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin. (4) se anuleaza.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Contravenientul a savarsit fapta pe raza de competenta a altui judet decat cel care il are in evidenta

Art. 191 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) In situatia in care contravenientul a savarsit fapta pe raza de competenta a altui judet decat cel care il are in evidenta, permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a fost constatata contraventia, pana cand seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, dupa care il trimite serviciului politiei rutiere al judetului care il are in evidenta.

(2) Permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din judetul care are in evidenta titularul, pana la restituire sau, dupa caz, pana la anularea documentului.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , | Leave a comment

Ce se intampla daca nu va prezentati sau nu promovati testul de cunoastere a regulilor de circulatie

ART. 106 – O.U.G. nr. 195/2002

Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , | Leave a comment

Cand trebuie sa va prezentati la serviciul politiei rutiere pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie

ART. 106 – O.U.G. nr. 195/2002   

(1) Pana la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conducatorul de autovehicul si tramvai trebuie sa se prezinte la serviciul politiei rutiere care il are in evidenta, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie, dupa cum urmeaza:    

a) cand permisul de conducere i-a fost retinut pentru conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;    

b) cand fapta a fost urmarita ca infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, iar instanta de judecata sau procurorul a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal;    

c) cand a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, conform art. 104.    

(2) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, daca titularul permisului de conducere nu promoveaza testul de cunoastere a regulilor de circulatie, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), sau nu se prezinta la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificarii cunoasterii regulilor de circulatie.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De cand opereaza sanctiunea suspendarii dreptului de a conduce

Art. 210  din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002

(1) In situatia in care conducatorul de autovehicul savarseste o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventionala complementara opereaza incepand cu ziua urmatoare celei in care a expirat valabilitatea dovezii.   

 (2) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fara drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.

Posted in Extrase din lege | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment